BOZP

BOZP ATLETIK RUDNÁ z. s.

Bezpečnost atletického tréninku

Zachování základních pravidel bezpečnosti atletického tréninku  je stále více a více aktuální. Všechny právní předpisy směřují k bezpečnosti žáků/atletu/. Současné pojetí atletického tréninku  přináší i nová rizika (více samostatné a skupinové práce žáků/atletu/, více svobody v rozhodování žáků/atletu/, větší otevřenost učebních osnov, svobodnější volba obsahu a cílů trenérům, zhoršující se zdravotní stav žáků/atletu/, menší trénovanost žáků, nové aktivity – mnohdy rizikové,…). Proto atletický klub ATLETIK RUDNÁ vydává tuto směrnice na Bezpečnost, ochrana zdraví a preventivní opatření při práci s atleti v žákovské kategorie.

Nejdůležitější předpisy a požadavky na bezpečnost (pouze heslovitě):

 •  základním dokumentem pro atletické tréninky na půdě školy a její  zařízeni není li stanoveno jinak  je Školský zákon,
 • Pracovní řád a Zákoník práce,
 • školní řád,
 • organizační směrnice.
 • znalost učebních osnov, volit správné formy a metody práce dodržovat didaktické zásady (přiměřenosti, individuálního přístupu k žákům, postupného zvyšování zatížení apod),
 • znalost pravidel a organizačních a bezpečnostních předpisů pro atletiku zvlášť samostatných disciplin.
 • znalost předpisů pojišťovny,
 • zvládnout žáky/atlety/ kázeňsky a organizačně,
 • prevence – dlouhodobá výchova žáků/atletu/ k účasti na bezpečnostních opatřeních. Udržovat v žádoucím stavu nářadí a náčiní a provádět pravidelnou kontrolu zařízení pro atletické tréninky , nářadí a náčiní,
 • znát opatření při úrazu žáka a zásady první pomoci,
 • rozšiřovat své vědomosti a dovednosti týkající se bezpečnosti didaktického procesu.
 • Bezpečnost v atletice  a sportu
 • Prevence:
 • poučení na počátku školního roku, kalendářního roku ( trenér, cvičitel),
 • osnova poučení o bezpečnosti v klubu ATLETIK RUDNÁ: oblečení a obuv, chování v šatnách (otvírání oken, používání deodorantů…), pohyb v umývárnách, hygiena v TV, přesun na hřiště a do tělocvičny, pohyb na sportovní ploše (hala, atletický ovál, umělá tráva, multifunkční hřiště), používání nářadí, dopomoc a záchrana, používání bezpečnostních pomůcek, hlášení úrazů trenérovi  (i drobných a ihned), omluvenky (rodiče – písemně), omezení (lékař – písemně),
 • poučení na počátku první vyučovací hodiny, tréninkové jednotky,
 • seznámení s obsahem vyučovací hodiny.

V průběhu výuky:

 • vydat před zahájením cvičení jasné a srozumitelné organizační pokyny,
 • upozornit na konkrétní nebezpečí, zajistit soustavnou dopomoc, případně záchranu při cvičení,
 • být vždy na nejrizikovějším místě,
 • před zahájením tréninku  zkontrolovat, zda nářadí nevykazuje známky zjevného poškození.

Bezpečnostní požadavky nutné z hlediska právní ochrany trenéra atletiky  spolku ATLETIK RUDNÁ

 • přítomnost v pedagogickém, tréninkovém i cvičebním procesu;
 • uplatňování vědomé kázně žáků, cvičenců, atletu;
 • stálý přehled o všech žácích, cvičících;
 • výuka v souladu s platnými metodickými osnovami atletiky a dalšími předpisy;
 • promyšlená organizace práce;
 • kontrola nářadí a náčiní;
 • výuka dopomoci a záchrana jako součást nácviku;
 • správná ukázka a vysvětlení;
 • postup v souladu s didaktickými požadavky (volba vhodných metod a forem práce);
 • kontrola vhodného cvičebního úboru a obuvi;
 • výuka v souladu se speciálními předpisy (skok o týč,hod míčku atd.);
 • pracovní řád;
 • organizační a další předpisy;
 • znát zdravotní stav žáků, atletu;
 • volit správné formy a metody;
 • dodržovat didaktické zásady přiměřenosti, individuálního přístupu k žákům, postupného zvyšování zatížení a podobně;
 • zvládnout žáky kázeňsky a organizačně;
 • provádět dlouhodobou výchovu žáků k účasti na bezpečnostních opatřeních;
 • udržovat v žádoucím stavu nářadí a náčiní a provádět pravidelnou kontrolu zařízení pro tělesná cvičení, nářadí a náčiní;
 • znát opatření při úrazu žáka a zásady první pomoci;
 • rozšiřovat své vědomosti a dovednosti týkající se bezpečnosti didaktického procesu.

Pro trenéra atletiky spolku ATLETIK RUDNÁ dále jsou následující instrukce:

 • dojde-li k úrazu, poskytne trenér neprodleně první pomoc, zajistí lékařské ošetření, zařídí, aby byli vyrozuměni rodiče, a sepíše záznam o úrazu;
 • žáci /atleti/  i trenér používají odpovídající cvičební úbor, který odpovídá zásadám bezpečnosti a hygieny;
 • z hlediska hygieny je nutné udržovat cvičební prostory v čistotě;
 • teplota vzduchu v tělocvičně nemá být nižší než 19 stupňů;
 • v krytých prostorech je nutné pravidelně větrat;
 • žákům se má umožnit omytí nebo osprchování;
 • do tělocvičny se nesmí vstupovat bez přezutí do čisté obuvi;
 • stejnou obuv nelze současně používat v tělocvičně i na hřišti.

Trenér se snaží úrazům nebo jinému fyzickému, psychickému či sociálnímu narušení žáků /atletu/ předcházet především:

 • soustavným uplatňováním vědomé kázně žáků/atletu/;
 • stálým sledováním činnosti žáků/atletu/  a přímým vedením činností, které nejsou bezpečné;
 • výukou dopomoci a záchrany jako součásti nácviku;
 • správnou ukázkou a vysvětlením působení cvičení ve funkci organismu člověka;
 • promyšlenou organizací žáků;
 • kontrolou nářadí a náčiní .

Co se nesmí dopouštět trenér atletiky  z pohledu bezpečnosti atletického tréninku

 • absence  trenéra, (má být přítomen alespoň 10 minut před začátkem výuky/tréninku, po celou dobu, až do závěrečného ukončení výuky/tréninku);
 • chybná metodika (je nutné prvek vždy vysvětlit a zajistit záchranu, dodržovat postupnost prvků);
 • chyby v organizaci výuky (zajistit kázeň, bezpečnost, zejména při hodech a vrzích, dostatečný prostor mezi nářadím apod.);
 • neposkytnutí informace o bezpečnosti ;
 • nezajištění podmínek výuky (zkontrolovat nářadí, cvičební úbor, bezpečnost plochy apod.);
 • nepřiměřený úkol (nebezpečné cvičení, které není doporučeno metodických  osnovách, cvičení nepřiměřené věku a možnostem žáků, cvičení bez dostačující přípravy atd.);
 • nedodržení počtu žáků (při atletického tréninku  1 trenér trénuje maximálně 25 dětí ve věku 6-8 let, 18 děti ve věku 9-12 let, 12-16 děti ve věku 12-16 let ).

Předseda spolku Atletik Rudná

Mgr. Miroslav Donchev